Naše Vianoce v Alzheimercentre
Srdečne vás všetkých pozývame na pripravované vianočné podujatie.

16.12.2022 | Nitriansky kraj | Autor: OTS

„BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM“, ZSS Nitra je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naše zariadenie poskytuje dlhodobú integrovanú sociálno-zdravotnú starostlivosť výlučne osobám s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií. Náš odborný personál v starostlivosti a prístupe ku prijímateľom sociálnej služby používa prvky bazálnej stimulácie, validácie a širokú škálu aktivizačných programov. Ponúkame množstvo terapeutických činností ako je muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, reminiscenčná terapia, spritituálna terapia, kognitívny tréning, pamäťový tréning, motogeragogika, bábikoterapia, kulinoterapia a zmyslová stimulácia v takzvanej Snoezelen miestnosti.

 

Počas poskytovania starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb ,,BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM" sa pozeráme na našich prijímateľov sociálnej služby nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote. V našom zariadení prijímatelia sociálnej služby nachádzajú nový domov, v ktorom je o nich postarané s rešpektom a úctou. Všetci naši prijímatelia sociálnej služby sú obklopení láskavosťou, pochopením, rodinnou atmosférou a pocitom bezpečia, na čom si veľmi zakladáme. Základ poskytovanej starostlivosti je postavený na individualizovanom komplexnom prístupe a na zapojovaní klientov do aktivizačných terapií bez ohľadu na štádium demencie.

 

Základom realizácie každej terapie u prijímateľov sociálnej služby s demenciou alzheimerového typu je reminiscencia, čiže spomínanie, ktoré je uložené v dlhodobej pamäti.

 

Mnohé aktivity spadajú do reminiscenčnej terapie, kedy sa priateľsky stretneme a pomocou navodenia atmosféry a jednoduchých činností aktivizujeme pamäť s cieľom pokúsiť sa zachovať pamäťové dráhy každého prijímateľa sociálnej služby s demenciou alzheimerového typu.

 

Každoročne v našom zariadení realizujeme viaceré podujatia a akcie pre našich prijímateľov sociálnej služby. Radi by sme vás všetkých srdečne pozvali  na pripravované vianočné podujatie pod názvom „Naše Vianoce v Alzheimercentre“, ktoré sa uskutoční v našom zariadení "Borinka- Alzheimercentrum" Dolnočermánska č.62 Nitra dňa 21.12.2022 o 9:00 hod.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. júna - Rytieri na Devíne

Bratislava, hrad Devín

1. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Námestovo, Slanická Osada, prístav č. 2

1. júna - Rozjasaný skanzen. Huncútsky deň

Svidník, skanzen