Najneskôr kvitnúcu orchideu môžu v N. Beskydách zachrániť ovce
Ochranári navrhujú jednoduché riešenie.

10.10.2019 | Prešovský kraj | Autor: J.Ďurašková

Rozšíriť najneskôr kvitnúcu vzácnu orchideu (pokrut jesenný) by v oblasti Nízkych Beskýd mohlo pomôcť spásanie lúk ovcami. Vyplýva to z informácií, ktoré ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty zverejnili na svojej internetovej stránke.

"Rozšíreniu pokrutu v územnej pôsobnosti správy CHKO sa začala venovať zvýšená pozornosť v roku 1995. Odvtedy, až do roku 2010, pracovníci správy, spolu so špecialistami na vstavačovité, pravidelne monitorovali jeho početnosť. Popritom robili prieskum vhodných biotopov, s cieľom nájsť aj lokality nové," informujú ochranári s tým, že posledný monitoring ukončili minulý mesiac.

Počas mapovania výskytu s odstupom desiatich rokov sa im podarilo nájsť pokrut len na dvoch z piatich v minulosti známych lokalít. "Aj na tých však dosahoval už len zlomky niekdajšieho počtu kvitnúcich jedincov," uvádza správa s tým, že na oboch miestach bola počas celého desaťročia nepretržite realizovaná pastva hovädzieho dobytka.

Spásanie ovcami však ochranári v súvislosti s udržaním populácie pokrutu považujú za jediný vhodný spôsob obhospodarovania. "Ovce sú špecifické tým, že rastliny spásajú nízko, blízko pri povrchu pôdy. V druhovom zložení takto vzniknutého a udržiavaného spoločenstva prevládajú druhy s rozložením biomasy koncentrovanom pri pôdnom povrchu, predovšetkým tie s listovými ružicami. K nim patrí aj pokrut," vysvetľujú. Svoje tvrdenie opierajú o skutočnosť, že lokalitami, kde sa pokrutu v minulosti darilo, boli katastre obcí Svetlice (okr. Medzilaborce) a Vyšná Jablonka (okr. Humenné), kde sa zvykli pásť veľké stáda oviec.

Ochranári venujú pozornosť pokrutu jesennému (Spiranthes spiralis), patriacemu do čeľade vstavačovité z dôvodu, že je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska v kategórii "kriticky ohrozený". Je zároveň zákonom chráneným druhom národného významu, a tiež chránený Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Jeho spoločenská hodnota je vyčíslená na 332 eur.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29