Nezávislý audit zvýši renomé a aj pozíciu na trhu
Pripravenosť na implementáciu európskej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov.

28.03.2024 | Bratislavský kraj | Autor: OTS

Európskou komisiou schválená Smernica o vykazovaní udržateľnosti podnikov (CSRD), vyžaduje implementáciu do legislatívy jednotlivých členských krajín. Uvedené opatrenie bude v EÚ a teda aj na Slovensku realizované v štyroch etapách.

„Implementácia vykazovania nefinančných informácií a informácií o udržateľnosti prebieha rôzne. Na Slovensku sa bude realizovať pomocou novely zákona o účtovníctve a zákona o štatutárnom audite, ktoré budú prijaté  do júna 2024. V zákone sa zároveň definovalo (na základe rozhodnutia MF SR a ÚDVA), že uisťovacie služby, týkajúce sa vykazovania udržateľnosti podnikov, bude realizovať len licencovaný audítor. „V súčasnosti sú štatutárni audítori jedinou profesiou, ktorá je veľmi prísne regulovaná a kontrolovaná, musia dodržiavať medzinárodné štandardy, majú povinnosť kontinuálneho vzdelávania, musia viesť veľmi podrobnú dokumentáciu o svojej práci a čo je najdôležitejšie, neustále podliehajú permanentnej kontrole kvality ich práce zo strany regulátora a samotnej komory,“ – vysvetlila Ing. Mária Brániková, viceprezidentka Slovenskej komory audítorov (SKAU) pre sústavné vzdelávanie dôvod, prečo dôveru, pre získanie novej licencie pre overovanie udržateľnosti, dostali práve štatutárni audítori.

Prví „zelení“ audítori

Prví z nich, ktorí prejavili záujem o realizovanie aj „ekologického“ auditu, už prechádzajú v súčasnej „prechodnej“ fáze odborným školením. V budúcnosti budú mať noví audítori problematiku udržateľnosti obsiahnutú a zahrnutú priamo v audítorských skúškach, ktorými získajú  licencie na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti nad rámec licencie štatutárneho audítora. Z uvedeného vyplýva, že audítor môže mať až dva typy licencií na výkon odbornej činnosti auditu.  Ako poznamenala Mária Brániková: „Komora má na základe svojej dlhoročnej školiteľskej a vzdelávacej činnosti nielen dôveru ministerstva a ÚDVA, ale aj vybudované vysoko profesionálne a prísne systémy preškoľovania a následnej kontroly.  Na základe vzdelávania, ktoré sme v tejto problematike začali už koncom minulého roka, sme zatiaľ úspešne realizovali dva moduly preškolenia, v súčasnosti prebieha tretí modul a štvrtý ukončíme v máji. Následne ÚDVA, ktorá má zároveň aj kontrolnú funkciu, vydá  úspešným absolventom certifikát pre oblasť udržateľnosti a doplní zápis o ňom do zoznamu audítorov pre oblasť udržateľnosti. ÚDVA k dátumu zápisu vydá štatutárnemu audítorovi licenciu pre oblasť udržateľnosti.“ Podľa slov viceprezidentky bol záujem o preškolenie prekvapujúco veľký a verí že do konca mája ho absolvuje všetkých 460 štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora (s predpokladom, že sa stanú audítormi do 1.1.2026). Výsledný audit sa tak stane multiodborným a multiprofesionálnym, nakoľko licencovaní audítori budú pri realizácii „ekologického“ auditu spolupracovať aj s odborníkmi a špecialistami na problematiku „zelenej“ ekonomiky, udržateľnosti a znižovania emisií.

Fázy „zeleného“ auditu

Prvá etapa realizácie Smernice o vykazovaní udržateľnosti podnikov - od 1. januára tohto roka – bude venovaná len veľkým subjektom verejného záujmu, s vyše 500 zamestnancami, ktoré budú povinné vykazovať informácie o udržateľnosti vo forme správy o udržateľnosti. Uvedená správa bude súčasťou výročnej správy podniku (resp. subjektu) overovaná audítormi,  pričom sa bude týkať dosahov činnosti na životné prostredie, sociálnu oblasť a oblasť vedenia a riadenia podnikov (ESG). Zároveň bude zostavená v súlade s novo prijatými štandardmi EÚ pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS). V druhej vlne (od 1. januára  2025) pribudne táto povinnosť pre veľké podniky, spĺňajúce dve z troch kritérií (vyše 250 zamestnancov, obrat nad 40 mil. EUR alebo majetok nad 20 mil. EUR). Tretia vlna (od 1. januára 2026 s možným odkladom do roku 2028) sa bude týkať kótovaných malých a stredných podnikov, malých a menej zložitých úverových inštitúcii a kaptívnych poisťovní. V poslednej, štvrtej vlne (od 1. januára 2028) pribudne povinnosť aj spoločnostiam mimo EÚ, s obratom nad 150 mil. EUR a minimálne jednu dcérskou spoločnosťou alebo pobočku na území EÚ.

Prínos udržateľnosti

Audit ekologickej udržateľnosti podnikov bude mať pre firmu a účtovnú jednotku, prínos v tom, že bude mať nielen garantovanú trvalú udržateľnosť, ale - pokiaľ jej audit prebehne bez výhrad a negatívnych záverov - bude mať lepšiu pozíciu pri získavaní finančných úverových prostriedkov a kapitálových zdrojov pre podnikanie, nakoľko jednou z už v súčasnosti uplatňovaných podmienok je, že prijímateľ plní podmienky udržateľnosti a zelenej ekonomiky. Rovnako sa to odrazí napr. pri čerpaní eurofondov, resp. v prípade, ak sa zaviaže k aktivitám - v rámci výberových konaní vo verejnej správe. Jednoducho – overí a zvýši sa jej stabilita, životaschopnosť, renomé a vzájomné podnikateľské vzťahy s podnikmi, pracujúcimi s udržateľnosťou. Nakoniec – nepotrvá dlho, keď budú musieť „veľkí hráči na trhu“ aj na Slovensku deklarovať, že ich dodávateľský reťazec plní podmienky "zelenej ekonomiky", následkom čoho sa „zelený“ audit udržateľnosti dotkne veľkého počtu podnikateľských subjektov – vysvetlila na záver prínos auditovaného vykazovania udržateľnosti podnikov Ing. Mária Brániková.  

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. apríla - Senické zlaté jabĺčko

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy 11. ročníka výtvarnej výstavy Senica

13. apríla - Vítanie žeriavov v Sennom

CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov