Zmeny podnikateľského prostredia a z nich vyplývajúce riziká 
Podnikateľské a audítorské výzvy

11.09.2023 | Bratislavský kraj | Autor: OTS

Sme svedkami zmien ekonomického prostredia, narušenia „zabehnutých“ vzťahov a vzorcov podnikania a nárastu podnikateľských rizík. O tom, aké výzvy a zároveň aj riziká vyplývajú z tejto situácie na výkon audítorských služieb, sme sa porozprávali s Ing. Petrom Mrnkom, FCCA, členom prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU) a partnerom spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. (PwC).

●●●

Mohli by ste špecifikovať faktory ekonomického prostredia, ktoré v období posledného roka zásadne vplývali aj na výkon audítorských služieb sa z vášho pohľadu stali najvýraznejšími a kľúčovými?

- Audítorské spoločnosti a štatutárni audítori neustále monitorujú vývoj ekonomického prostredia. Zároveň sa veľmi pozorne zameriavajú aj na odvetvia hospodárstva, v rámci ktorých pôsobia ich klienti. V poslednom období všetci vnímame vojnu na Ukrajine a s tým súvisiace zavedenie sankcií. Pre viaceré spoločnosti znamenali zásadné zmeny v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, dopady na logistiku, dostupnosť vstupných surovín, vplyv na cenotvorbu produkcie a pod. Zároveň v tomto období došlo aj k výraznému nárastu cien energií, na ktoré neboli podnikateľské subjekty vôbec pripravené. Niektoré z nich boli na vzniknutú situáciu  nútené promptne reagovať redukovaním výrobných aktivít. A do tretice, inflačné tlaky v hospodárstve, ako aj iné faktory, viedli k následnému nárastu úrokových sadzieb na finančných trhoch. Ich vplyv sa postupne premieta do nákladov na financovanie podnikov, dostupnosti refinancovania, prehodnocovanie nových investičných projektov, atď. Zároveň je však potrebné dodať aj to, že sa v uvedenom období rozbiehali aj rozličné schémy podpory zo strany štátu a EÚ, ktorých cieľom bolo tlmiť negatívne dopady prostredia na spoločnosti.

 

V súčasnosti sme svedkami prebiehajúcich zmien ekonomického prostredia. Vo viacerých ohľadoch si vyžadujú nielen prispôsobenie sa samotných spoločností, ale reálne sa premietli aj do práce ich audítorov. Môžete priblížiť - aj na základe vašich skúseností  - v čom konkrétne??

- Ekonomické zmeny zasahujú významným spôsobom do práce audítora vo všetkých fázach jeho auditu. Už v úvode stojí audítor pred otázkou, či vie a môže zákazku štatutárneho auditu za daných okolností prijať. Teda, či je schopný dostatočne odborne, personálne, technicky ale aj časovo pokryť zvýšené riziká a nároky na výkon niektorých audítorských procedúr. V prípade EU sankcií môže napríklad dôjsť k situácii, že niektoré spoločnosti alebo ich vlastníci sú na sankčnom zozname a poskytnutie služieb auditu nebude možné.

 

V súvislosti s faktormi, ktoré do značnej miery determinujú slovenské ekonomické prostredie v roku 2022 / 2023 je zrejme nevyhnutné brať do úvahy nielen rast cien energií, materiálov, miezd a dopad na podnikateľské prostredie podnikateľských a všetkých auditovaných subjektov, ale  aj nárast európskych úrokových sadzieb či dostupnosť úverov ako takých. Do akej miery sa pri práci auditu odrážajú práve tieto faktory?

- Audítori už pri nastavení plánu auditu posudzujú, v ktorých oblastiach podnikania klienta a jeho účtovníctva a do akej miery sa prejavujú dôsledky rastu úrokových sadzieb. Častokrát ide o riziko zníženej návratnosti existujúcich investícií, keďže dochádza k dočasnému poklesu súčasnej hodnoty budúcich príjmov. Projekty, pri ktorých sa kalkulovalo s návratnosťou napr. 3-4%, môžu byť zrazu pri vyšších úrokových sadzbách dnes nerentabilné. To pre audítora znamená presmerovať väčšiu pozornosť na modely ocenenia majetku, diskutovať s klientami alternatívne scenáre budúcich vývojov projektov, riziká a ich pravdepodobnosti. Audit sa tak stáva komplexnejším ale určite aj zaujímavejším. Pochopiteľne sa nárast úrokových sadzieb odráža aj v schopnosti klientov financovať ich biznis a preto riešime aj otázky likvidity, splatnosti úverov, refinancovania, porušenia kritérií úverových zmlúv a pod.

 

Vyzerá to tak, že audit v tomto zložitom období je sám o sebe dosť rizikovou záležitosťou...

- Dochádza k zmene podnikateľských rizík na strane našich klientov auditu, čo sa jednoznačne premieta aj do audítorských rizík u audítorov. Nové alebo zvýšené riziká si následne vyžadujú viac pozornosti, detailného posúdenia kontrolného prostredia, nárast počtu testovaných transakcií, dodatočné práce v oblasti oceňovania. Pri finalizácii auditu je zase potrebné venovať viac pozornosti rozsahu účtovnej závierky a – keďže mnohé informácie sú kľúčové aj pre externých čitateľov - s klientami riešime aké informácie je potrebné a zároveň primerané na zverejnenie v účtovných závierkach. V neposlednom rade audítor posudzuje, či je klient schopný pokračovať vo svojej činnosti ďalších 12 mesiacov a či sú aj tieto prípadné neistoty dostatočne popísané v jeho účtovnej závierke.

 

V čom v tejto súvislosti vy osobne vidíte najčastejšie a aj nové riziká v audite účtovníctva klientov za rok 2022?

- Hlavné riziká vznikajú často v už spomenutej v oblasti ocenenia (príp. znehodnotenia) aktív z dôvodu nárastu cien vstupov, ale aj možnej nižšej návratnosti investícií. Audítor tiež posudzuje pri svojom audite vymožiteľnosť pohľadávok, mieru zisku pri predaji zásob, využitie výrobných kapacít a možné znehodnotenie dlhodobého majetku pri strate zákaziek. Zároveň sa audítor pozerá na riziká na strane pasív - či klientovi nenarastajú budúce výdavky voči jeho zákazníkom (napr. záručný servis, reklamácie), záväzky voči zamestnancom, z titulu právnych a daňových rizík. Audítor hodnotí aj likviditu spoločnosti, potrebu splácať úvery predčasne, podnikateľské plány na nasledujúce obdobie, stratu zákaziek a pod. Všetky tieto riziká sú vždy založené na určitej miere odhadu, subjektivity, odbornosti, komplexnosti výpočtov rezerv a ocenení, a preto možnej nepresnosti v účtovníctve klientov.

 

Spomínali sme riziká a ekonomické zmeny, no akosi sme opomenuli možnú snahu auditovaného subjektu skresliť konečný výsledok hospodárenia vo svoj prospech...

- Jedným z kľúčových oblastí rizika v audite je riziko podvodu. Znamená to, že vždy existuje príležitosť a motivácia pre určitý okruh ľudí využiť medzery v kontrolnom prostredí, realizovať neštandardné transakcie alebo obchody so spriaznenými stranami, využiť prístupové práva do komplexných IT systémov. Jednoducho vyvinúť tlak na konečné hospodárske výsledky do tej miery, že dôjde k zámernému skresleniu ekonomických výsledkov prezentovaných v účtovníctve, prípadne k obohateniu sa. Vo všeobecnosti, aktuálne náročné ekonomické prostredie, vytvára väčšie riziká podvodov než obdobie dlhodobého ekonomického rastu, ktorého svedkami sme boli pred pár rokmi.

 

Bavíme sa síce o minuloročných dopadoch, no určité ekonomické ukazovatele, prostredie a situácia je čitateľná už aj teraz – v rámci tohto roka. V čom perspektívne vidíte najväčšie problémy a možné riziká tohto roka pre auditované subjekty?

- Podľa môjho názoru pre mnohé spoločnosti pretrvávajú riziká z dôvodu inflácie a vyšších úrokových sadzieb. Tie ovplyvňujú schopnosť firiem udržať príp. zvyšovať objem biznisu, celkovú ziskovosť a krátkodobú likviditu.

 

Dovoľte mi otázku na záver: do akej miery je potrebné brať ohľad na neistotu ďalšieho ekonomického a hospodárskeho vývoja na Slovensku a aký to môže mať a už aj má to dopad na vykonávané audity?

- Neistota ďalšieho vývoja existuje v každom ekonomickom prostredí. Ako som spomenul, môže sa aktuálne odrážať v poklese hospodárskych výsledkov spoločností v podobe znížených tržieb, nárastu nákladov, odpise niektorých aktív alebo celých projektov. Slovenskí certifikovaní audítori sú vzdelávaní aj v tejto oblasti a aj preto dokážu s primeranou odbornosťou posúdiť, či a ktoré z uvedených neistôt je potrebné zohľadniť formou účtovných rezerv a opravných položiek, prípadne - či niektoré skutočnosti predstavujú riziko neschopnosti klienta pokračovať vo svojej činnosti. Podľa toho, či klient dostatočne primerane alebo nedostatočne, popíše v účtovnej závierke riziko neschopnosti pokračovať vo svojom pôsobení v budúcnosti, môže audítor vydať správu audítora buď s upozornením na danú neistotu, prípadne vydať záporný názor. Vzhľadom na skutočnosť, že účtovné závierky spoločností sú verejne dostupné a môžu byť analyzované dodávateľmi, odberateľmi, bankami, investormi a pod., je potrebné, aby práve riziko schopnosti spoločností pokračovať vo svojej činnosti, bolo transparentne a detailne popísané v účtovných závierkach a aby audítori venovali v súčasnej situácii zvýšenú pozornosť práve tejto časti audítorských prác.

 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. – 8. októbra - Biela noc

Košice

7. októbra - Otvorenie nového náučného chodníka v oblasti Brezovských Karpát

Prašník, Pustá Ves

8. októbra - Bardejovská burza starožitností a kuriozít 2023

Radničné námestie Bardejov