SLOVENČINA180: Kysucký Klokočov je vstupnou bránou na Slovensko
TASR ponúka správu aj v miestnom dialekte.

14.07.2023 | Žilinský kraj | Autor: TASR

Na snímke náučný chodník Klokočovské skálie 31. októbra 2015, FOTO TASR - Erika Ďurčová.

Klokočov/Bratislava 14. júla (TASR) - Prihraničná obec Klokočov je jednou zo vstupných brán z Českej republiky na Slovensko. Patrí medzi najmladšie kysucké obce, vznikla v roku 1954 odčlenením od Turzovky, najväčšej obce vo vtedajšom Československu.

Turistickou zaujímavosťou je Klokočovské skálie. Skalný útes s geologickou raritou - kamennými guľami v stene, vysokej od dvoch do 20 metrov a dlhej približne 300 metrov. V roku 2015 obec otvorila náučný chodník Klokočovské skálie. Návštevníkom približuje tento prírodný úkaz javorníckej časti Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a na jeho trase sú umiestnené dovedna štyri informačné tabule.

Pre návštevníkov je atraktívna aj Národná prírodná rezervácia Malý Polom so zachovanými lesnými spoločenstvami jedľových bučín s prímesou smreka. Ale aj vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle, ktorá je výsledkom postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia alebo prírodná rezervácia Polkova, uviedol bývalý starosta Ľuboš Stríž.

Obec sa skladá z častí Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk. Má vrchovinný až hornatý ráz. "Naši obyvatelia žijú v nadmorskej výške od 508 metrov nad morom (m n. m.) do 1061 m n. m. Musia kúriť aj deväť mesiacov v roku. Nech sa ľudia z juhu nehnevajú, ale u nás je aj v lete zima. Neraz musíme kúriť v júni," popísal miestne podmienky bývalý starosta.
 

Správa v miestnom dialekte.

Prihranično obec Klokočof je jedna z-vstupn-ch bran s Českej republiky na Slovensko. Patri medz- najmlačše kysucke obc-, vznikla v roku 1954 otčlenenim ot Turzovky, najvjajčej obc- v- ftedajšim Československu.

Turisticku zaujimavošču je Klokočofske skaľe. Skaľn- učes z geologicku rarirtu - kamen-mi guľami f ščene, v-sokej ot dvoch do dvacačich metrof a dluhej asi 300 metrof. V roku 2015 obec otvorila naučn- chodnik Klokočofske skaľe. Nafščevnikom približuje t-nto prirodn- ukaz javornickej čašči Chranenj krajinnj oblašči Kysuc- a na jeho traše su umesnen- spolu štyri informačn- tabule.

Pre nafščevnikof je atraktivno aj Narodno prirodno rezervacija Mal- Polom zo zachovan-mi huščovn-mi spoločenstvami jedľov-ch bučin s primešu smreka. Aľe aj Pamjatkova zona Klokočof osada Do Kršľe, kera je v-sletkem postupn-ho ošidľovaňo podhorskych oblašči Kysuc od 16. storoča alebo prirodno rezervacija Polkova, uved b-val- starosta Ľuboš Stríž.

Obec še sklado s čašči Klokočof- ustredže, R-bore, Kornica, Klin, Vrchpredmer, Hlavic-, Javorova, Podjavorova, Rečky a Hrub- Buk. Mo vrchovinat- až hornat- ras. "Naši ob-vateľe žiju v nadmorskej v-ške ot 508 metrof nad morem (m n. m.) do 1061 m n. m. Mušu kurič dževjač mešacof v roku. Nech še ľudže z doľňakof nehň-vaju, nepajedzu, ale u nas je aj vľeče žima. Neros mušima kurič aj v juni," popisol mesn- podmenky b-val- starosta.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov