Stará Ľubovňa získala peniaze na vybavenie škôl
Viac akoi 520.000 eur využijú na severe Spiša na zvýšenie kvality vzdelávania.

28.06.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Mestu Stará Ľubovňa schválili ďalšie projekty, vďaka čomu získa prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Financie v celkovej výške asi 520.000 eur, zahŕňajúce aj päťpercentné spolufinancovanie samosprávy, využijú na severe Spiša na zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia nového technického vybavenia učební. Informoval o tom primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program nám doručilo koncom minulého týždňa rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Cieľom projektov je investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,“ uviedol primátor s tým, že finančné prostriedky v rozličnej výške tak získajú štyri miestne základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na každú z nich bol pritom vypracovaný samostatný projekt zohľadňujúci jej špecifické potreby a požiadavky. 

Celková výška oprávnených výdavkov na zvýšenie úrovne fyzikálno-chemickej učebne, jazykového laboratória a pracovnej dielne ZŠ Za vodou schválená riadiacim orgánom predstavuje sumu takmer 136.000 eur. ZŠ Komenského za ďalších 171.000 eur zvýši úroveň polytechnickej učebne, učebne fyziky a učebne informatiky, pričom časť finančných prostriedkov bude vyčlenená aj na nevyhnutné stavebno-technické úpravy. Tomko dodal, že na novú fyzikálno-chemickú a počítačovú učebňu a tiež na pracovné dielne sa môžu tešiť žiaci ZŠ Levočskej, ktorá na ne získa viac ako 130.000 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie úrovne multimediálnej učebne a učebne biológie bola schválená aj ZŠ Podsadek, pričom celková výška oprávnených výdavkov presahuje 84.000 eur.

„Schválenie projektov zameraných na skvalitnenie školského prostredia vnímame veľmi pozitívne. V priebehu nasledujúcich týždňov by malo dôjsť k podpisu jednotlivých zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Následne prebehne proces verejného obstarávania,“ uzavrel primátor.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava