ZsVS spustila projekt rekonštrukcie ČOV v Kolárove

23.03.2022 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Kolárovo 22. marca (TASR) - Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) v utorok odštartovala projekt rekonštrukcie a rozšírenia existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Kolárove v okrese Komárno. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov ČOV, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Marek Illéš.

Predpokladané celkové náklady stavby sú vyčíslené na 10.453.199 eur bez DPH. Prvú časť výstavby v hodnote 2.228.975 eur bude ZsVS hradiť z vlastných prostriedkov, na zvyšnú výstavbu plánuje získať nenávratné finančné prostriedky so spoluúčasťou ZsVS.  

Mesto Kolárovo má v súčasnosti iba čiastočne vybudovanú verejnú kanalizáciu, ktorá pokrýva iba centrum mesta a niektoré okrajové časti. Na verejnú kanalizáciu mesta Kolárovo je aktuálne napojených iba 27 percent obyvateľstva a časť drobného priemyslu s občiansko-technickou vybavenosťou. Zvyšná časť odpadových vôd sa akumuluje v žumpách a zváža sa na existujúcu čerpaciu stanicu, ktorá je situovaná vedľa jestvujúcej ČOV. Táto čistiareň bola vybudovaná v roku 1978 ako provizórna mechanicko–biologická.

Návrh Projekt rekonštrukcie a rozšírenia ČOV Kolárovo je rozdelený na dve časti. Prvá časť je navrhnutá na zaťaženie, ktoré zodpovedá súčasnému stavu odkanalizovania, bez dobudovania kanalizácie v meste. Keďže jestvujúca ČOV je nefunkčná a odpadové vody sú prečerpávané do Váhu bez čistenia, z dôvodu urýchleného, aspoň čiastočného zabezpečenia redukcie znečistenia vypúšťaného do Váhu, je výstavba prvej časti rozdelená na dve etapy.

Prvá etapa zahŕňa realizáciu mechanického stupňa čistenia odpadových vôd, ktorý bude vybudovaný na celkovú návrhovú kapacitu 13.750 ekvivalentných obyvateľov. Predpokladom prevádzky mechanického stupňa je súčasná realizácia dažďovej čerpacej stanice a rekonštrukcie hlavnej čerpacej stanice, ktorá bude dopravovať odpadové vody prostredníctvom dvoch výtlačných potrubí do areálu ČOV. Hlavná čerpacia stanica vrátane dažďovej nie sú predmetom projektu, avšak prípravu projektovej dokumentácie a ich realizáciu ZsVS pripravuje paralelne s týmto projektom.

Druhá etapa zahŕňa vybudovanie jednej dvojlinky biologického čistenia pre 6875 ekvivalentných obyvateľov, ktorá pokryje súčasne napojených obyvateľov a drobný priemysel. Ostatní producenti odpadových vôd nenapojení na verejnú kanalizáciu budú akumulovať odpadové vody v žumpách a žumpové vody sa budú zvážať priamo na ČOV.

Druhá časť výstavby ČOV zahŕňa vybudovanie druhej biologickej dvojlinky, čím sa dosiahne celková návrhová kapacita ČOV aj pre biologickú časť. Realizácia druhej biologickej linky je viazaná časovo na dobudovanie stokovej siete mesta Kolárovo v takom rozsahu, aby sa zabezpečila napojenosť ekvivalentných obyvateľov na verejnú kanalizáciu minimálne na 85 percent. Zvyšná časť producentov bude zvážať žumpové vody na ČOV.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. - 25. septembra - Mestské trhy Poklady regiónu

Prešov, Hlavná ulica

24.september - Memoriál Romana Bencúra

Medzinárodné preteky horských služieb Jasná, Nízke Tatry

25.september - Michalský jarmok

Martin, SNM - Múzeum slovenskej dediny