Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných
Finále projektu ELoGE Slovensko 2020

28.01.2021 | Bratislavský kraj | Autor: Maria Tariskova/OTS

OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu v rámci pilotného ročníka realizovaného v uplynulom roku získali tieto samosprávy: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré Mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

 

Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) riadi Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku bol implementovaný na žiadosť Ministerstva vnútra SR po prvýkrát. V pilotnom ročníku projektu, ktorý zastrešoval OZ Dobrý úradník za sťažených okolností protipandemických opatrení, sa zúčastnilo 9 samospráv, z  toho 6 program absolvovalo a označenie ELoGE bolo vo finále udelené 5 víťazným samosprávam.

 

Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnych úrovniach a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.  

 

Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené medzinárodným tímom expertov organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu, so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vybranými slovenskými expertmi pre oblasť samosprávy. Odborným garantom projektu je Platforma národných odborníkov zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov programu sa konalo online formou za účasti zástupcov Európskej komisie, Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, zástupcov Platformy národných odborníkov, projektových expertov, participujúcich samospráv a odbornej verejnosti. Po oficiálnom otvorení podujatia Markétou Tomaga, štatutárkou OZ Dobrý úradník,  prítomných pozdravili vo video príhovore minister vnútra SR Roman Mikulec a Mario Nava, generálny riaditeľ sekcie reforiem Európskej komisie. Opodstatnenosť a dôležitosť projektu ELoGE v slovenských podmienkach hodnotila Naďa Kurilová z odboru miestnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR. Benefity programu a dôležitosť tejto cesty edukácie a zlepšovania v rámci európskeho kontextu sumarizovali za Radu Európy Alina Tatarenko a Daniele Del Bianco.

 

Za Platformu národných odborníkov vystúpila Jana Červenáková, riaditeľka Únie miest Slovenska. Vo svojom príhovore ocenila pridanú hodnotu projektu ako aj jeho úspešnú realizáciu zvlášť za mimoriadnych okolností uplynulého roka. Na margo obsahu programu zvýraznila nevyhnutnosť pestovania schopnosti vnímania kritiky, čo  je globálne jediná cesta ako nezačínať v každom procese vždy odznovu. 

Hodnotenie výkonu samospráv pri absolvovaní programu ELoGE predniesla za tím projektových expertov  Eva Uhliariková. ktorá detailnejšie opísala jednotlivé míľniky celého procesu a individuálne okomentovala vybrané samosprávy z hľadiska referenčných kritérií.  Experti, ktorí previedli samosprávy programom, zosumarizovali svoje výstupy do záverečnej správy, ktorá sa stala po odobrení zástupcami Platformy národných odborníkov východiskom pre záverečné hodnotenie. Na základe neho bola Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných, reprezentovaná kryštálom vo forme dvanásťstenu s 12 princípmi dobrého vládnutia, udelená v pilotnom ročníku ELoGE Slovensko 2020 samosprávam: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava - MČ Staré mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

 

V závere podujatia vyjadril projektový manažér Centra expertízy pre dobrú správu vecí verejných pri Rade Európy Boris Lazov presvedčenie, že úspešné samosprávy budú pokračovať v svojom napredovaní a stanú sa aj ambasádormi pre ďalšie slovenské mestá a obce s potenciálom zlepšovať sa.  

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička