Obce o zlučovanie záujem nemajú
Až 92 percent obcí má menej ako 3000 obyvateľov.

05.02.2020 | Prešovský kraj | Autor: TASR

FOTO: Pohľad na jednu z najmenších dedín na Slovensku. Obec Príkra.

 

 Hlavným problémom územnej samosprávy na Slovensku je jej roztrieštenosť. Až 92 percent všetkých obcí má menej ako 3000 obyvateľov. O dobrovoľné zlučovanie však obce so znižujúcim sa počtom obyvateľov nejavia záujem. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Ministerstvo vnútra SR momentálne neeviduje žiadne návrhy na zlúčenie obcí alebo miest," informovala o tom Paulenová. Rezort vidí problém v nedostatočnej motivácii pre obce. Nemyslí si, že ide o zložitý proces.

Obce, ktoré by mali záujem o zlúčenie, musia najprv vyhlásiť miestne referendum. "V prípade, ak obyvatelia obce súhlasia so zlúčením, obec uzavrie dohodu o zlúčení s príslušnou zlučovanou obcou alebo obcami a následne tieto obce podajú návrh na zlúčenie vláde SR, ktorá je oprávnená zlúčiť obce nariadením," približuje rezort. Na novom názve sa môžu zlučované obce dohodnúť. V opačnom prípade ho navrhne ministerstvo vnútra. Zlúčením obcí vzniká nová obec, pôvodné zaniknú.

Obce môžu spolupracovať aj bez zlúčenia, a to na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. "Predmetom takejto zmluvy môže byť aj zriadenie tzv. spoločného obecného úradu (SOÚ), keď ide o spoločný výkon kompetencií jednotlivých obcí," vysvetľuje ministerstvo. Výhodou je, že každá obec si môže zachovať svoju identitu a zároveň si sama určiť, ktoré pôsobnosti budú vykonávané prostredníctvom SOÚ.

Podľa údajov MV SR v súčasnosti funguje asi 230 SOÚ. Ako doplnila Paulenová, väčšina zriadených úradov sa stará o administratívnu podporu pri prenesenom výkone štátnej správy.

Nefunkčnú obec možno podľa zákona pričleniť k inej. Ide o obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu. Okresný úrad v tomto prípade zvolá zhromaždenie obyvateľov, na ktorom prerokuje potrebu pričlenenia a postup. Následne vyzve susednú obec, ku ktorej má byť obec pričlenená. V prípade, že vyzvaná obec s pričlenením nesúhlasí, okresný úrad v sídle kraja vyzve ďalšiu susediacu obec.

Návrh na pričlenenie obce predkladá okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra. O pričlenení rozhoduje vláda, nefunkčná obec zaniká. Susediaca obec môže získať jednorazový príspevok na podporu plynulého chodu obce.

Jedinou obcou, ktorá v súčasnosti spĺňa podmienky na pričlenenie k susediacej obci, je obec Ondavka v okrese Bardejov. "Ide o prvý prípad, keď sa uplatňuje tento nový právny inštitút," uviedlo ministerstvo. Zhromaždenie bolo zvolané začiatkom júla 2019, súčasne sa začalo konanie o pričlenení obce. "Momentálne Okresný úrad Prešov naďalej zisťuje finančnú situáciu obce Ondavka, aby následne mohol vyzvať susediacu obec Becherov na zabezpečenie súhlasu s pričlenením," uviedlo ministerstvo.

Slovensko má podľa údajov MV SR momentálne 2927 obcí. Ich počet sa vzhľadom na prísnejšie nastavené podmienky rozdeľovania obcí a na nezáujem obcí o zlučovanie nemení.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň