Cirkevní lesníci menia zloženie obnovovaných porastov v Slovenskom raji
Cieľom je znížiť zastúpenie v minulosti vysadeného smreka.

15.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Cirkevní lesníci, obhospodarujúci lesy Spišského biskupstva, menia pri obnove lesných porastov na dvoch lokalitách v Národnom parku (NP) Slovenský raj ich drevinové zloženie po vetrovej a podkôrnikovej kalamite. V súlade so stanovištnými podmienkami eliminujú nepôvodné dreviny, najmä smrek, a podporujú výskyt a rast cenných listnáčov – prevažne javora, bresta, lipy a jaseňa.

„Chceme takto dostať porasty v týchto lokalitách do stavu umožňujúceho samovoľný vývoj smerom k prírodnému lesu. Dá sa povedať, že načúvame pritom pozorne prírode a robíme to, čo nám hovorí,“ objasnil riaditeľ spoločnosti Pro Populo Poprad Jozef Jendruch.

V lokalite Vernár, v nadmorských výškach od 800 do 1100 metrov, na ploche približne 250 hektárov, boli rozšírené porasty so zastúpením smreka do 90 percent, od prerezávok až po porasty navrhnuté na obnovu. Aj napriek vysokému zastúpeniu smreka však rástli v týchto porastoch rastliny typické pre zmiešané bukové lesy horské, teda bučinové a mezotrofné mezofyty. Ide o druhy s ťažiskom výskytu na pôdach mierne kyslých, živinami stredne zásobených, čerstvo vlhkých až vlhkých.

„To viedlo vedúceho lesníckeho obvodu k premene drevinového zloženia postupným znižovaním zastúpenia smreka pri obnove porastov, postihnutých podkôrnikovou a vetrovou kalamitou. Boli pritom využité existujúce a ostávajúce materské jedince buka, jedle, javora horského a smrekovca v počte približne 20 jedincov na hektár, ale aj existujúce zmladenie buka, javora horského, jedle a jarabiny,“ objasňuje lesnícke postupy vedúci lesnej výroby Tomáš Hutyra.

V lokalite Biskupská Poľana, nachádzajúcej sa v centrálnej časti národného parku v zóne B, teda v štvrtom stupni ochrany prírody, bolo pôvodné drevinové zloženie porastov so zastúpením smreka na úrovni 80 percent a jedle a buka po desať percent. V súčasnom drevinovom zložení má buk zastúpenie 45 percent, rovnako ako javor horský a smrekovec a jedľa majú päťpercentné zastúpenie.

„Na začiatku procesu premeny lesa je cieľom čo najviac znížiť zastúpenie v minulosti vysadeného smreka. Na uvoľnené plochy po ťažbe smreka sa zmladzujú pôvodné dreviny - najmä javory, buky a jedle. Svoje miesto tu majú aj takzvané prípravné dreviny ako lieska, vŕba rakyta, topoľ osika a jarabina, ktoré niekedy prevládajú na otvorených plochách po ťažbe. Proces tejto premeny lesa bude trvať najviac 30 rokov a výsledkom má byť zaradenie takto obnovovaných plôch do zóny A,“ dodáva Hutyra.

Spoločnosť Pro Populo Poprad má uzavretú zmluvu o starostlivosti so Štátnou ochranou prírody SR – Správa NP Slovenský raj. Zabezpečujú tak špeciálny režim obhospodarovania lesov na celej výmere takmer 140 hektárov zóny B.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

7.august - Remeslá našich predkov

Remeselný jarmok v starej Turej

8.august-Ľudový jarmok Pod vŕbičkami

Vystúpenia folklórnych súborov Nedožery-Brezany

9.august- Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny

Martin Múzeum slovenskej dediny