OTS: Systém ELWIS pomôže samosprávam s odpadovým hospodárstvom
Prehľad o množstve získajú vďaka slovenskému SMART systému evidencie odpadov.

15.03.2019 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Téma efektívneho vynakladania peňazí na odpadové hospodárstvo v samospráve sa v tomto období stáva veľmi skloňovanou. Vzhľadom na rastúce poplatky za skládkovanie a ostatné služby za zber a odvoz odpadu budú musieť mestá a obce rozhodovať o ráznej zmene a zlepšení fungovania odpadového hospodárstva.

Podľa údajov štatistického úradu skončilo na skládkach v roku 2017 2,1 mil. ton komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2016 sa produkcia zvýšila o 9,37 %. V priemere tak každý občan mesta alebo obce vyprodukoval 392,6 kg odpadu ročne. Produkujeme a skládkujeme tak najviac odpadu v porovnaní s okolitými krajinami. Na základe štatistických údajov a realizovaných fyzických analýz odpadov však môžeme konštatovať, že takmer 80 % odpadu nemuselo skončiť na skládkach a bolo by ho možné vyseparovať alebo kompostovať. Nízka separácia má priamy dopad na rozpočet obce - na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu takmer polovica kontrolovaných obcí na odpad dopláca s prostriedkov ktoré by mohli byť použité na rozvoj obce.

 

                

Samosprávy si postupne začínajú uvedomovať  veľký priestor na zvýšení miery triedenia. Zachovanie súčasného nepriaznivého stavu by malo výrazný negatívny dopad na ich rozpočty a občanov. Vedia, že na skládkach končí aj odpad, ktorý by sa mal vytriediť. Chýba im však nástroj, ktorý by tento stav podložil reálnymi dátami a na ich základe by mohli nastaviť aj lepšiu spoluprácu s občanmi.

Tento problém sa snaží riešiť softvér ELWIS, ktorého cieľom je poskytnúť samosprávam reálny obraz o množstve a mieste vzniku odpadu.

Systém umožňuje zbierať a vyhodnocovať údaje o množstve vyzbieraného ZKO a triedeného odpadu priamo z každej domácnosti. Samospráva získa cenné informácie, ktoré jej doteraz chýbali. Obec vie koľko odpadu produkuje a triedi každá domácnosť. Okrem toho systém odhalí, kto odpad netriedi alebo naopak, ktoré domácnosti môžu byť dobrým príkladom pre ostatných občanov. Zistí sa, či sú v obci nádoby, ktoré sa vyvážajú no v skutočnosti za ne nik neplatí. Systém tiež jednoducho preukáže prípadné nesprávne nastavené zmluvy so zvozovými spoločnosťami keď obec platí aj za nádoby, ktoré v skutočnosti nie sú vyvezené. 

                       

Zavedenie systému ELWIS umožní samosprávam poznať skutočný stav odpadového hospodárstva a vyhodnotiť náklady na jeho prevádzku. Na základe toho môžu prijímať opatrenia, ktoré predchádzajú výraznému zvyšovaniu poplatkov a nebudú doplácať na odpady z obecného rozpočtu, vzhľadom na rastúce poplatky za skládkovanie. V neposlednom rade dáta z evidencie umožňujú obciam aj nastavenie motivačného systému pre občanov, aby domácnosti so zodpovedným prístupom k triedeniu mohli byť odmenené..

Systém vznikol unikátnou spoluprácou súkromného a neziskového sektora. Metodika merania a vyhodnotenia bola vytvorená  na základe spolupráce Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), neziskovej organizácie Priatelia Zeme - SPZ, technické zázemie poskytla žilinská IT firma GoodRequest a celé to projektovo a marketingovo zastrešila spoločnosť JRK Slovensko, doteraz známa predovšetkým ako dodávateľ riešení na biologický odpad. Zaujímavosťou je, že celý systém vznikol bez externých dotácií.

                            

Pri tvorbe systému sme dbali predovšetkým na cenovú dostupnosť a jednoduchosť obsluhy. Chceli sme, aby bol systém dostupný aj pre menšie samosprávy s obmedzeným rozpočtom a ľudskými zdrojmi, nakoľko v nich žije väčšina obyvateľov Slovenska.”, hovorí produktový manažér JRK Slovensko Tibor Molnár. Preto sa snažili navrhnúť riešenie, ktoré je možné zaviesť do praxe rýchlo a jednoducho, bez potreby rozsiahlych investícií do technickej infraštruktúry a externého financovania. 

Systém je pripravený na integráciu prakticky akýchkoľvek koncových zariadení podľa požiadaviek a možností konkrétnej samosprávy. Súčasťou poskytovanej služby je aj následný servis k evidenčnému systému. “Naším klientom sa nesnažíme len dodať softvér, ale aj s nimi aktívne pracovať pri nastavení odpadového hospodárstva. V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme komunikačné a osvetové aktivity pre občanov, ako aj komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Evidencia samosprávam umožní lepšie rozhodovanie aj o ďalších zmenách, investičných zámeroch či optimalizácii nákladov.” uzatvárajú zástupcovia JRK Slovensko.

 

Upozornenie: Administrácia portálu obce.tasr.sk upozorňuje, že materiály (texty a fotografie) v tejto správe  označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom